PCB Gold fingers

PCB Gold fingers

PCB Gold fingers Gold finger نوعی اتصال در لبه های  تخته برد است. چند نکته که در هنگام طراحی بردهای دارای  Gold fingers 1.        فاصله بین Gold finger و طرح کلی باید 1.0 میلی متر باشد. 2.        ضخامت تخته ها باید 1.0 یا بالاتر باشد 3.        فاصله قسمت   Gold fingerباید کمتر از 30 میلیمتر باشد. Bevelling شما میتوانید در هنگام ثبت سفارش چاپ برد در صورتی که نیاز دارید لبه های برد اریب بیشتر..